سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی 
محقق  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی 
مدیر تدوین متون و پشتیبانی علمی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی 
مدیر پژوهشی و همکار علمی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی 
دبیر شورای پژوهشی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی 
ارزیاب – ناظر کتاب شناسی وموضوع نوین 
 
 
اجرائى 
تدریس 
حوزه علمیه حجتیه 
مدرس 
 
 
فلسفه مقدماتی 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
سازمان تبلیغات شمال غرب 
مدرس 
 
 
------